Pagdating ng balanghay

Anuman ang natitira mula sa nakaraan, katulad ng sulat o larawan, ay itinuturing na primaryang sanggunian, maging sa personal na buhay o sa buhay ng bansa. Isusulat niya ang kanyang salaysay at malalaman mo ang nangyari sa isa sa dalawang paraan: • Mula sa kwento ng kaklaseng nakapanuod (primaryang sanggunian) • Mula sa salaysay ng kaklaseng nakuwentuhan (sekundaryang sanggunian) 4.

Bilang bakas ng nakaraan, ang primaryang sanggunian ay katibayan na may nangyari.

Kung wala ang sangguniang ito, hindi natin matitiyak na may naganap, saan at kailan ito naganap, kung ano ang nangyari at kung sino ang naroroon. Alin sa mga sanggunian sa ibaba ang primarya at sekundarya? Sanggunian Primarya Sekundarya Bandila History of the Filipino People, aklat ni Teodoro Agoncillo, historyador Pahayagan Litrato Artikulo ni Ambeth Ocampo, historyador, tungkol kay Rizal 5. Primaryang Sanggunian • Katibayan ito na may naganap dahil nandoon o naranasan mismo ng saksi (may-akda) ang nangyari. Dahil ang primaryang sanggunian ay gawa ng aktuwal na saksi ng pangyayari, nagbibigay ito ng buhay at kulay sa kasaysayan. Makikita sa mga halimbawa sa itaas na iba-iba ang anyo ng mga primaryang sanggunian, kung ito ay pasulat, pasalita, nakalarawan at iba pa. Bagamat ang isang sanggunian ay pinagmulan ng impormasyon, ito ay may limitasyon. Base sa mga sagot, ano ang nakikita mong limitasyon ng primaryang sanggunian? Hindi gaanong naalala ng saksi ang mga detalye ng pangyayari b. Sekundaryang Sanggunian • Kwento ito base sa sinulat o sinabi ng iba at hindi ng nakasaksi mismo. kung saan ako nakapwesto (sa bandang harapan, malayo, sa likod ng malaking sound system, poste o matangkad na tao). Pagbalik-aralan ang mga limitasyong tinalakay sa mga naunang gawain. Bilang pagtatapos, alalahanin ang kahalagahan ng mga primaryang sanggunian. Ang artefact ay bagay na nilikha ng tao para sa iba-ibang gamit. Katulad ng mga limitasyon ng sanggunian tungkol sa sariling buhay, ang mga primaryang sanggunian ng kasaysayan ay mayroon ding mga limitasyon. Mga sinaunang paniniwala Oras Lima (5) MODYUL SA PAGKATUTO Pangkalahatang Ideya Tinatalakay sa modyul na ito ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipino sa pamamagitan ng artefact at mga nakasulat na sanggunian. Tingnan ang sumusunod na larawan at isulat kung ano at para saan ang bawat bagay. Compilation by Ben: [email protected] GRADE 7 Learning Module Araling Panlipunan (Qtr 1 and 2) ! 1 Markahan 1 Sinaunang Panahon hanggang sa Pagtatag ng Kolonyang Espanyol Modyul 1 Pagpapakilala sa Primaryang Sanggunian Gawain 1. Tingnan ang mga limitasyon sa ibaba at magbigay ng halimbawa ng sanggunian sa bawat limitasyon. Paano makaaapekto ang mga limitasyong ito sa pag-aaral ng nakaraan? Dahil dito, mahalagang pangalagaan ang primaryang sanggunian. Kaugnayan at Kahalagahan ng Primaryang Sanggunian 1. • Estadistika, datos tungkol sa ekonomiya • Bilang ng populasyon • Patakaran at tuntunin ng pamahalaan • Lokasyon ng mga lugar • Ang nagaganap araw-araw • Pamumuhay ng tao at ugnayan sa lipunan ! 10 Rubricparasasalaysayngakingbuhay(Takdang-aralinsa Gawain3) MAHUSAYSAPATKAUNTIKULANG PAGGAMITNG SANGGUNIAN Lahatngsanggunianayprimarya; sari-sariatnagkakaugnayang mgaito.

Kahulugan ng primarya at sekundaryang sanggunian 2. Kaugnayan at kahalagahan ng primaryang sanggunian Oras Lima (5) MODYUL SA PAGKATUTO Pangkalahatang Ideya Paano natin nalalaman ang mga nangyari at nangyayari? Lahat ng mga limitasyon ng mga primaryang sanggunian b. Hindi tumatagal, madaling masira o mapunit: Nabubura: Kadalasang itinatapon: Nawawala: Nasunog, nabasa: Kumukupas ang kulay: Kinain ng insekto: Nasa ibang bansa o malayong lugar: ! Isipin ang sumusunod na scenario.1 Nais malaman ng historyador sa darating na siglo ang buhay ng kabataang Pilipino ngayon: kung anu-ano ang hilig at lifestyle (uri ng pananamit, paboritong pagkain, libangan), ang karanasan sa pamilya, paaralan, mga kaibigan, pagtingin sa relasyon o ugnayang panlipunan, mga paniniwala at pangarap sa buhay, mga personal na problema, at ang pagtingin sa pag-aaral, trabaho, at ibang aspeto ng buhay. Bagamat babasahin ng historyador ang mga nasulat na ng ibang mga historyador tungkol sa kabataang Pilipino, ang pag-aaral ng kasaysayan ay base sa mga primaryang sanggunian. Maglista ng primaryang rekord o sanggunian tungkol sa kabataan. Mahalagaatmaramiang impormasyongkinuha,kungkaya malamanangsalaysay. Lahatngsanggunianay primarya;sapatang impormasyongkinuha. Sanggunian Ano ang matututunan ng historyador tungkol sa akin? Alalahanin ang kaibahan ng pagkuha at paghinuha ng impormasyon. Maguloangpagkakaayosng datos;hindisunud-sunodang mgaideyaatwalangkoneksyon angmgatalata. PAGSULAT Mahusayangpagsulat;makulay angpaglalarawanattamaang paggamitngmgasalita. Sumunod samgatuntuninngepektibong pagsulat;minorlangang pagkakamali. Sumunodsamgatuntuninng epektibongpagsulatattamaang pagbuongmgapangungusapat talata;ngunitmayilang kapansin-pansingpagkakamali. Maramingaspetongpagsulat angkailangangiwastoatdahil dito,mahirapbasahinang salaysay. Hindinakabuongtalata;mismo angmgapangungusapayhindi buoomaliangpagkakabuo. TALAANNG SANGGUNIAN Kumpletoangtalaanngmga sanggunianattamaangpagtukoy ngmgaito. Kumpletoangtalaanngmga sanggunian,bagamatmayilang pagkukulangsapagtukoyng sanggunian. Hindikumpletoangtalaanng mgasanggunianat/omay pagkakamalisapagtukoyng sanggunian. Katulad ng tinalakay sa unang gawain, iba-iba ang anyo ng primaryang sanggunian: a. Nagbibigay ito ng buhay at kulay sa kasaysayan sa pamamagitan ng kaisipan at damdamin ng mga saksi. Sa taong ito, pag-aaralan mo ang iba’t ibang primaryang sanggunian upang lalong maunawaan ang kasaysayan ng Pilipinas. Isipin ang lahat ng paraan at ibahagi ito sa klase. Halimbawa, paano mo nalaman na may ikinasal na kamag-anak, o nanalo si Manny Pacquiao sa laban sa Las Vegas, o itinatag ang Katipunan? Tingnan ang mapa sa susunod na pahina at ang mga larawan ng banga.